5.3 Verlof met behoud van salaris

In de navolgende situaties, indien en voor zover het een reguliere werkdag betreft, heeft de werknemer recht op verlof met doorbetaling van salaris: Voor de uitoefening van het actief kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is; Bij verhuizing:…

5.2 Feestdagen

Werkgever betaalt, indien niet wordt gewerkt, het salaris op feestdagen door voor zover die dag niet op een vaste of ingeroosterde vrije dag valt. Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei in de lustrumjaren.

5.1 Vakantie

De vakantiedagen worden opgebouwd per gewerkte maand over de periode 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. De werknemer ontvangt, op zijn verzoek, maar in ieder geval bij beĆ«indiging van het dienstverband een verklaring waaruit blijkt op hoeveel vakantie hij nog aanspraak kan maken. Per kalenderjaar heeft de werknemer met een fulltime…