Bijlage 8: Overgangsregeling Salarisstructuur per 1 januari 2024

Per 1/1/2024 geldt het nieuwe, gewijzigde, salarisgebouw. Ingaande 1/1/2024 worden alle nieuwe medewerkers aangenomen en ingeschaald in het nieuwe salarisgebouw (schalen 1 t/m 8). Per 1/1/2024 worden alle bestaande medewerkers in functieschalen A t/m E ingeschaald op de aanvangstrede (0) van hun omgenummerde functieschaal in het nieuwe salarisgebouw, met dien verstande dat medewerkers er tenminste…

Bijlage 7: Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders trad op 18 feb 2023 grotendeels in werking. (Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52). Doel van de wet is: bescherming van mensen die in de context van hun werk gerelateerde activiteiten een misstand of een vermoeden van een misstand willen…

Bijlage 5: Bezwaarprocedure Functiewaarde-ring Kringloopbedrijven

Stap: De werknemer die het niet eens is met de beschrijving van zijn functie, de gevolgde procedure bij functiewaardering en / of het resultaat van zijn functiewaardering (de inschaling), zoekt eerst een oplossing voor zijn bezwaren door middel van overleg met zijn direct leidinggevende. Aan deze overlegfase is een termijn verbonden van ten hoogste 30…

Bijlage 4: Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 zijn de regels veranderd voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze veranderingen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De wet werk en zekerheid (wwz) en het ontslagbesluit regelen deze veranderingen.   Aanzegtermijn bij einde tijdelijk werkcontract Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden…

Bijlage 3: Wet Arbeid en Zorg

Calamiteitenverlof 1.1 De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling…

Bijlage 2: Salaristabel

  1 2 3 4 5 6 7 8 0 2201,94 2201,94 2220,00 2250,00 2303,27 2527,97 2889,14 3566,11 1   2211,76 2244,33 2293,95 2356,02 2599,48 2973,75 3679,34 2   2221,58 2268,66 2337,90 2408,77 2671,01 3059,57 3792,58 3   2231,39 2292,99 2381,85 2461,52 2743,71 3144,20 3905,81 4   2241,20 2317,32 2425,80 2514,27 2815,23 3228,83 4022,22 5…

Bijlage 1: Functiewaarderingssysteem

Code Referentiefunctie Score Functiegroepen Schaal   Allround Medewerker zonder begeleidende taken-A   0-35 1           BKN-01 Logistiek Medewerker 40 36-46 2 BKN-02 Chauffeur-A 41   2 BKN-03 Allround Medewerker zonder begeleidende taken-B (verkoop/sorteren) 41   2 BKN-04 Allround Medewerker met begeleidende taken-A –   2 BKN-05 Medewerker Werkplaats/Onderhoud 42   2…