3.5 Reis- en verblijfskosten bij reizen in op-dracht van werkgever

Reizen in opdracht van de werkgever worden geacht te geschieden op de goedkoopste en meest doelmatige wijze. Reizen per openbaar vervoer 2e klasse wordt vergoed voor de werkelijk gemaakte kosten. Reizen met eigen vervoer wordt vergoed volgens het fiscaal onbelaste bedrag per kilometer. Wanneer aan een reis ook verblijfskosten zijn verbonden, worden de werkelijke kosten…

3.4 Jubileumuitkeringen

De werknemer die al dan niet met een onderbreking van korter dan één jaar in dienst is geweest van de werkgever, heeft recht op een jubileumgratificatie bij het volbrengen van de diensttijd van 12,5, 25 en 40 jaar en wel bij: 12,5 dienstjaren: € 125,- netto; 25 dienstjaren: 1 netto maandloon (bruto maandloon, netto uitgekeerd);…

3.3 Uitkeringen bij overlijden

Bij overlijden van de werknemer is werkgever verplicht aan de nabestaanden het inkomen door te betalen vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de twee maanden na die, waarin het overlijden plaatsvond. Onder nabestaanden wordt verstaan: de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, dan wel…

3.2 Vakantietoeslag

Het vakantiejaar ten aanzien van de vakantietoeslag loopt van 1 juni van enig jaar tot en met 31 mei van het volgende jaar. Aan de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt jaarlijks in de maand mei een vakantietoeslag verstrekt van 8% over het in het vakantietoeslagjaar verdiende bruto salaris. De werknemer…

3.1 Salarissen

Het beloningssysteem is vormgegeven door middel van functiewaardering op basis van functie-eisen en functie-inhoud. De functies worden beschreven en geclassificeerd. Een voorbeeld van functiebeschrijving, -waardering en -beoordeling kan worden opgevraagd bij BKN. Aan de functieschalen zijn salarisschalen verbonden. Zie bijlage 2. Per 1 januari 2024 is de BKN-salarisstructuur gewijzigd. Voor de daarbij behorende overgangsregeling: zie…