1.3 Algemene verplichtingen

Werkgever en werknemer verplichten zich alle uit deze cao voortvloeiende of daarmee samenhangende verplichtingen te goeder trouw na te komen en te handhaven. Het is geoorloofd van de arbeidsvoorwaarden in de cao af te wijken in een voor de werknemers gunstige zin, voor zover daarmee niet gehandeld wordt in strijd met de wet. De werknemer…

1.1 Definities

Waar ‘hij’ of ‘werknemer’ staat geschreven, kan ook ‘zij’ of ‘werkneemster’ worden gelezen. Begrippen en aanduidingen in de mannelijke of vrouwelijke vorm worden geacht het mannelijke en vrouwelijk equivalent te vertegenwoordigen. In deze cao wordt verstaan onder: Werkgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming heeft die voldoet aan de in hoofdstuk 1 gegeven definitie…